ⓘ Pravo

Pravo

Pravo je mnoštvo pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi. Pravila so dolžni spoštovati vsi, ki so na območju njihove veljave, tj. teritoriju države. Šteje se, da naslovljenci pravna pravila poznajo nepoznavanje prava škodi, to pa se zagotavlja s predhodno objavo pravil v uradnem glasilu države, npr. v Uradnem listu. Učinkovitost pravil zagotavljata država in lokalna skupnost s svojimi institucijami: sodišči, policijo, tožilstvom, upravnimi organi, izvršilnimi organi. Tako država posameznikom prepove reševanje sporov z nasiljem zakon močnejšega in jo pridrži sebi državna ...

Rimsko pravo

Rimsko pravo v historičnem pomenu pomeni pravo rimske družbe, ki se je v tisočletnem trajanju rimske države spreminjalo kot živ organizem. Rimsko pravo pa lahko označuje tudi sistem, ki je plod pravne znanosti iz 11. in 12. stoletja, ko se je na prvih evropskih univerzah začelo sistematično študirati Justinijanovo kodifikacijo. Enega od prvih zapisov rimskega prava predstavlja Zakonik XII. plošč, objavljen na bakrenih ploščah na rimskem forumu leta 449 pr. n. št. in je bil rezultat političnega boja med patriciji in plebejci. Za rimsko pravo so skrbeli rimski uradniki - pretorji, ki so izda ...

Šeriatsko pravo

Šeriat kot pravna norma je zbirka vseh predpisov s področja verskega in posvetnega prava in služi kot osnova za urejanje odnosov v islamski skupnosti. Šeriat je božanski zakon islama, njegovo razumevanje pa je fikh oziroma sodstvo. Mohamed ni delal razlik med verskimi in posvetnimi zakoni. Katera stran v kateri od sodobnih islamskih držav pretehta, je odvisno od stopnje njene sekularizacije. Šeriat zajema vsa dogajanja v življenju, vključno z družinskimi odnosi, dedovanjem, davki, očiščenjem in molitvijo. Zasnovan je na islamski veri in Koranu kot osnovnem izvoru prava. Koran razen prava o ...

Kanonsko pravo

Kanonsko pravo je zbirka cerkvenih zakonov, ki urejajo delovanje in odnose znotraj posameznih Cerkva. Osnova kanonskega prava Rimskokatoliške Cerkve so predpisi, ki so bili sprejeti na prvih sedmih ekumenskih koncilih. Ti predpisi se imenujejo kánoni. V Pravoslavni cerkvi spadajo v kanonsko pravo v ožjem smislu samo predpisi, ki so bili sprejeti na cerkvenih zborih od 4. do 9. stoletja, vsa druga določila pa se običajno imenujejo pravila.

Kazensko pravo

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Temeljna načela kazenskega prava so: načelo človekovega dostojanstva in humanosti, načelo legitimnosti in omejenosti represije samo na nujne primere prisila kot ultima ratio, načelo zakonitosti Nullum crimen nulla poena sine lege paevia; Nullum crimen sine lege certa, načelo subjektivne ali krivdne odgovornosti ter načelo sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo. Kazensko pravo ima splošni in posebni del. Predmet splošnega dela so načela kazenskega pr ...

Javno pravo

Javno pravo se ukvarja z javnim interesom državljanov in se deli po področjih dela: upravno pravo - pravo organizacije in delovanja državne uprave glej zlasti upravni postopek javne finance - pravo proračunskih porabnikov proračun; zakonitost in smotrnost porabe javnih sredstev mednarodno pravo - zlasti pravo Evropske skupnosti pravo gospodarske ureditve - gospodarske družbe, posebej banke in zavarovalnice, finančni predpisi ustavno pravo - pravo človekovih pravic, organizacije državne oblasti in temeljnih ekonomsko-socialnih razmerij, lokalna samouprava kazensko pravo - pravo kaznovanja s ...

                                     

Kolizijsko pravo

Kolizijsko pravo je skupek pravnih pravil, ki določajo prepis za primer, da sta si dva ali več pravnih predpisov iste države, veljavnih na posameznih delih državnega območja, v nasprotju.

                                     

Vojno pravo

Vojno pravo so pravna pravila mednarodnega običajnega in pogodbenega prava, ki urejajo razmerja med stranmi vpletenimi v vojno ali oborožen spopad. Hkrati urejajo status in pravila obnašanja pripadnikov oboroženih sil, vpletenih v spopad, odnose med vojskujočimi in nevtralnimi državami in pravno varstvo posebej zaščitenih oseb in objektov v oboroženih spopadih ter žrtev takih spopadov.

                                     

Civilno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava ni neposredno udeležena. Civilno pravo se deli na: družinsko pravo - pravo osebnih stanj. dedno pravo - pravo prehoda lastnine umrlega na dediče; stvarno pravo - pravo pravic na stvari zlasti lastninske pravice; obligacijsko pravo - pravo obveznosti pogodbe, odškodninske obveznosti.;

                                     

Alibi

Alibi je odsotnost osumljenca na kakem kraju, takrat, ko je bilo tam izvršeno kaznivo dejanje. V kazenskem pravu dokazati alibi pomeni, da dokažemo, da je bil osumljenec drugje, ko je bilo izvršeno kaznivo dejanje.

                                     

Imetnik

Imetnik je oseba, ki ima si lasti neko stvar. Imetnik nima nobene posestne volje, ampak si stvar lahko kadarkoli pridobi.

                                     

Interdikt

Interdíkt je pravni ali cerkvenopravni ukrep, ki prepoveduje opravljanje določenih dejavnosti. Izraz se uporablja zlasti v naslednjih primerih: V običajnem pravu: sodna prepoved določene aktivnosti, npr. interdikt za pridobitev posesti. V cerkvnem pravu: prepoved opravljanja cerkvenih dejavnosti ali prepoved prejemanja zakramentov za posameznika.

                                     

Konfinacija

Konfinacija je prisilno bivanje v določenem kraju. Tujka, ki je k nam prišla v uporabo, je prevzeta po zgledu iz nemške besede Konfination, le ta pa iz latinske con-, finis v pomenu meja in pomeni: kazen z omejitvijo gibanja v kakem kraju ali kazenski pregon v kak drug kraj; prisilno bivanje v določenem kraju.

                                     

Lastnik

Lastnik je pravna ali fizična oseba, ki ima na podlagi zakonsko-pravnih ureditev v posamezni družbi pravico do uporabe opredmetene ali neopredmetene stvari.

                                     

Nomotehnika

Nomotehnika je veda o pravnih tehnikah priprave predpisov. Upoštevanje pravil nomotehnike v vsakdanji praksi je izjemnega pomena, saj zagotavlja visoko raven kakovosti in jasnosti predpisov. Spoštovanje omenjenih pravil je za zakonodajalce zavezujoče. Odstopanje od teh pravil, se kaže v slabi zakonodaji in predstavlja kršenje vrste temeljnih pravil pravne države.

                                     

Nostrifikacija

Nostrifikacija je uradna potrditev veljavnosti spričevala izdanega v tuji državi. Beseda je zloženka iz latinskih besed noster v pomenu naš in facere v pomenu narediti in pomeni priznati, potrditi veljavnost tujemu dokumentu.