ⓘ Okolje

Naravno okolje

Okolje je celota delujočih živih in neživih elementov narave. Ti elementi neposredno in istočasno vplivajo na razvoj, presnovo in življenjsko aktivnost organizmov na območju, na katerem živijo. Neživi elementi okolja so: zrak, voda, tla, kemične spojine, svetloba, toplota, rečemo jim tudi abiotski dejavniki. Živi oziroma biotski elementi pa so: mikroorganizmi, živali in rastline. Delujejo v povezavi z neživimi in ustvarjajo na določenem območju značilne razmere. Okolje delimo na kopensko in vodno okolje, sestavine pa so v medsebojni povezavi. Sestavni element je voda, ki s prodiranjem v tl ...

Minister za okolje in prostor Republike Slovenije

Minister za okolje in prostor Republike Slovenije je politični vodja Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ki ga predlaga predsednik Vlade Republike Slovenije in imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije. Med letoma 2002 in 2004 je bila položaju v imenu dodana še energetika, med letoma 2012 in 2014 pa je bilo ministrstvo reorganiziran zaradi protikriznih ukrepov. Trenutni minister je Andrej Vizjak iz Slovenske demokratske stranke.

Mono (razvojno okolje)

Mono je prosto odprtokodni projekt izdelave orodij kompatibilnih z ogrodjem.NET, skladnih z ustreznim standardom ECMA. Okolje med drugim vključuje prevajalnik za programski jezik C# in izvajalsko okolje Common Language Runtime. Razvojno okolje Mono omogoča poganjanje aplikacij temelječih na ogrodju.NET na različnih platformah, hkrati pa zagotoviti boljša razvojna okolja na sistemu Linux. Mono deluje na številnih sistemih vključno z Androidom, večini distribucij Linuxa, BSD, OS X, Windows, Solarisu in na nekaterih igralnih konzolah.

Računalniško okolje

Računalniško okolje oz. s tujko platforma je okolje, znotraj katerega se izvaja računalniški program. Arhitektura računalniških sistemov je v obliki plasti s strojno opremo na dnu, pri čemer pa posamezni programi ne delujejo neposredno na ravni strojnih ukazov, temveč posredujejo ukaze operacijskemu sistemu, ki prek Biosa kot vmesnika omogoči izvajanje. Pravimo, da delujejo na določeni ravni abstrakcije. Odvisno od izvedbe je torej lahko okolje za program določen operacijski sistem ali drug program, ki deluje v tem operacijskem sistemu – na primer spletni brskalnik je lahko okolje za skrip ...

Delovno okolje

Delovno okolje je okolje, v katerem posameznik opravlja svoje delovne aktivnosti. V njem preživi povprečno po osem ur na dan, pet dni na teden. Vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in z njihovo delovno uspešnostjo. Z raziskovanjem delovnega okolja se ukvarja veja psihologije, imenovana organizacijska psihologija.

Agencija Republike Slovenije za okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Ustanovljena je bila v letu 2001 iz Hidrometeorološkega zavoda Slovenije. V sklop nalog na področju spremljanja, analize in napovedovanja naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja sodijo: nacionalne službe za meteorologijo, spremljanje onesnaženosti okolja in zagotavljanje kakovostnih javnih okoljskih podatkov, nacionalne službe za seizmologijo. uresničevanje zahtev varstva okolja, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ohranjanje naravnih ...

Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora Republike Slovenije

1. državni zbor Republike Slovenije predsednik: Žarko Pregelj člani: Franc Avberšek, Igor Bavčar, Franc Černelič, Geza Džuban, Brane Eržen do 21. decembra 1994, Miroslav Geržina, Jože Jagodnik, Branko Janc, Miran Jerič, Rafael Kužnik, Jože Lenič, Franc Lipoglavšek, Mihaela Logar, Jurij Malovrh, Anton Peršak, Maria Pozsonec, Maks Sušek, Drago Šiftar, Vladimir Topler, Ivan Verzolak podpredsednik: Bojan Korošec izvoljen: 23. februar 1993 2. državni zbor Republike Slovenije predsednik: Jakob Presečnik izvoljen: 16. januar 1997 člani: Jože Avšič, Samo Bevk, Ivan Božič, Stanislav Brenčič, Franc ...

Nevarne snovi

Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so sledeče: eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.

Odbor za okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanašajo na lokalno samoupravo na ravni občine in pokrajine. Spremlja izvajanje zakonodaje s področja lokalne samouprave in izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi v praksi ter obravnava vprašanja regionalnega razvoja, pobude in predloge za ustanovitev občin in pokrajin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, in tudi predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike, spremlja pa tudi druge zadeve, ki so povezane z njenim delovni ...

Virtualno izvajalsko okolje

V računalništvu je virtualno izvajalsko okolje, tudi virtualni računalnik ali VM emulacija določenega računalniškega sistema. VM deluje na osnovi računalniške arhitekture in funkcij dejanskega ali hipotetičnega računalnika. Izvedba VM lahko vključuje specializirano strojno ali programsko opremo ali kombinacijo obeh. Obstajajo različne oblike virtualnih računalnikov. Sistemski virtualni računalniki so popoln nadomestek dejanskega ciljnega računalniškega sistema skupaj z emulacijo strojne opreme, operacijskim sistemom in aplikacijami. Procesni virtualni računalniki, tudi aplikacijski virtual ...

Enercon

Enercon GmbH je nemški proizvajalec vetrnih turbin s sedežem v Aurichu, Nemčija. Je četrti največji proizvajalec vetrnih turbin na svetu in glavni v Nemčiji od sredine 1990ih. Enercon ima proizvodne tovarne v Nemčiji, Švedski, Braziliji, Indiji, Kanadi, Turčiji in Portugalski. Do julija 2011 je Enercon inštaliral več kot 20 000 vetrnih turbin s kapaciteto 28 GW, konkurent Vestas je inštaliral več ko 55 GW. Najpogostejši model je E-40, ki so jo uvedli leta 1993 in je bila prva turbina brez menjalnega mehanizma, uporablja t. i. direkten pogon ang. direct-drive, kjer turbina direktno žene obr ...

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih, fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi. Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več ...

Onesnaženje

Onesnaženje, onesnaževanje ali kontaminacija je prisotnost nezaželjene snovi ali delcev v drugi snovi. Največkrat govorimo o treh vrstah kontaminacije: biološki, kemijski in radioaktivni. Proces, s katerim nastaja onesnaženje, se imenuje onesnaževanje ali s tujko kontaminiranje. Onesnaženje nastopa v obliki kemičnih snovi ali energije. Onesnažila so lahko tujki v okolju, lahko pa so stalno prisotni, o onesnaženju pa govorimo, ko njihova količina naraste nad določeno mejo. Onesnaževanje je lahko definirano kot točkovni ali pa razpršeni vir onesnaževanja. Blacksmith institute vsako leto izda ...

Počasna plovba

Počasna plovba je praksa v mednarodnem ladijskem prometu, ki se je začela uporabljati v zadnjih letih zaradi naraščajočih cen goriva. Tovorne ladje plujejo precej počasneje od njihove maksimalne hitrosti, da prihranijo na gorivu in s tem tudi hkrati zmanjšajo škodljive emisije, ladijsko gorivo "bunker" ima namreč zelo visoko vsebnost žvepla. Počasna plovba se je pojavila okoli leta 2007, ko se je cena ladijskega goriva podvojila od 0 do 0 na tono. Večina velikih ladijskih družb po svetu je tako zmanjšala hitrost plovbe, še posebej je to očitno na kontejnerskih ladjah, ki imajo največjo hit ...

Saje

Saje je splošni izraz, ki se nanaša na nečistost ogljikovih delcev, izhaja iz neposrednega zgorevanja ogljikovodikov. Praviloma je omejena na produkt plinsko fazo zgorevanja, vendar se pogosto razširi na preostale delce goriva, kot so zogleneli les, naftni kokos in tako naprej. Lahko postane v zraku med pirolizami, ki so bolj pravilno ugotovljene, kokosa ali znakov. Plinska faza vsebuje policiklični aromatski ogljikovodik. PAH V sajah so znane mutagene snovi in so razvrščene v znano človeško rakotvorno snov, katere uporablja Mednarodna agencija za raziskave raka. Saje kot onesnaževanje oko ...

Seznam proizvajalcev vetrnih turbin

China Guodian Corporation, Kitajska Lagerwey Wind Nizozemska Nordex Nemčija TECO Tajvan Raum Energy Inc. Kanada PacWind ZDA LM Wind Power Denska Hi-VAWT Tajvan General Electric ZDA DeWind Nemčija/ZDA - podružnica podjetja Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Južna koreja Hanjin Južna Koreja Acciona Energy Španija Vestas Danska, največji proizvajalec na svetu Doosan Južna Koreja Hyundai Heavy Industries Južna Koreja WinWinD Finska Enercon Nemčija Boeing ZDA samo eksperimentne Southwest Windpower ZDA zaprta od leta 2013 Končar Hrvaška Gamesa Španija Prej znana kot Gamesa Eólica Windflow ...

Sončni kolektor

Sončni kolektor tudi Solarni kolektor je naprava, ki sprejema sončno sevanje in ga shranjuje v obliki toplotne energije v hranilniku. Sončno sevanje obsega infrardeči spekter do ultravijoličnega. Moč sončnega sevanja na kvadratni meter zemljine površine znaša v povprečju približno 1000 vatov, odvisno od vremena, lokacije in orientacije. V Sloveniji pade na leto na kvadratni meter v povprečju približno 1200 kWh sevanja, kar je približno enako 120 litrom kurilnega olja ali pa 120 kubičnim metrom zemeljskega plina. Na področjih blizu ekvatorja pade na leto na kvadratni meter tudi do 2500 kWh ...

Spornost jedrske energije

Jedrska energija je sporen vir energije zaradi nekaterih spremljajočih učinkov, dosedanjih nesreč in političnih okoliščin. Množično nasprotovanje jedrski energiji je v nekaterih državah privedlo do prepovedi obratovanja že zgrajenih jedrskih elektrarn oziroma političnih dogovorov ali zakonov za pospešeno zapiranje obstoječih jedrskih elektrarn in prepoved gradnje novih JE. Jedrska energija je bila v nemilosti javnosti po jedrskih nesrečah na Otoku treh milj v ZDA leta 1979 in Černobilu v Ukrajini leta 1986. Jedrska energija postaja ponovno bolj sprejemljiva zaradi energetske stiske, ki jo ...

Trajnostna energija

Trajnostna energija je določena energija, namenjena zadovoljitvi sedanjih potreb, ne da bi s tem vplivala na potrebe naših zanamcev. Viri trajnostne energije najpogosteje vključujejo vse vrste obnovljivih virov, kot so sončna energija, vetrna energija, energija valovanja, geotermalna energija, energija biomase. Navadno vključuje tehnologijo izboljšane energetske učinkovitosti. Konvencionalna jedrska energija se včasih označuje za trajnostno, vendar je to politično sporna zaradi dosežene stopnje največje znosne proizvodnje urana, sevajočih odpadkov in tveganja povzročitve nesreč zaradi nara ...

                                     

Integrirano razvojno okolje

Integrirano razvojno okolje je računalniška aplikacija, ki zagotavlja obsežno množico orodij za razvoj programov. Integrirano razvojno okolje običajno vsebuje urejevalnik izvorne kode, prevajalnik, povezovalnik, razhroščevalnik in razna orodja za preverjanje in izboljšave delovanja programa npr. "profiler" in orodja za refakturiranje.

                                     

Evropski komisar za okolje

Širitev Evropske unije Evropski komisar Predsednik Evropskega parlamenta Podpredsednik Evropskega parlamenta Visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Podpredsednik Evropske komisije