ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 388

Seznam sončevih ciklov

Sledeča tabela je seznam sončevih ciklov, ki so jih astronomi spremljali od leta 1755 po izvornem številčenju Rudolfa Wolfa iz sredine 19. stoletja. Izvorni podatki so revidirana Mednarodna števila sončevih peg, ki so na voljo pri podjetju SILSO. ...

Aršin

Aršín je stara ruska enota za dolžino, ki nekako odgovarja vatlu, čeprav je krajša za približno 7 cm. Enota je enaka 0.71120 m, 1/3 ruskega čevlja ali 16 vrškom.

Čevelj (dolžinska mera)

Čevelj je enota za dolžino. Izvirno je mera pomenila dolžino človeškega stopala. Enota je enaka 12. palcem in 1/3 jarda. Najbolj razširjena enota čevelj danes je imperialni čevelj, ki je enak 0.3048 m. Včasih to enoto označijo z opuščajem. 30 pom ...

Decimeter

Decimeter je izpeljana enota za merjenje dolžine, enaka eni desetinki metra. Povezane dolžinske enote: Meter Centimeter Milimeter Kilometer

Furlong

Fúrlong je britanska enota za merjenje dolžine. Služila je pri merjenjih na poljih in je bila povezana z razdaljo, ki jo lahko naenkrat preorje konj. Enota je enaka 660 čevljem ali 201.168 m. 1 furlong je enak 1/8 mednarodne milje ali 10. verigam ...

Geografska milja

Geografska milja je enota za merjenje dolžine, določena kot 1 ločna minuta vzdolž Zemljinega ekvatorja, in je enaka približno 1855 m. Enote ne uporabljajo veliko in je v tesni zvezi z mednarodno morsko miljo, ki je bila izvirno določena kot 1 loč ...

Kilometer

Kilometer je enota za merjenje dolžine, enaka 1000 metrom. Enota se običajno uporablja za razdalje med kraji po večjem delu držav sveta, značilni izjemi sta Združeno kraljestvo in ZDA, kjer so v uporabi milje. 1 kilometer je enako: 0.53961 mednar ...

Kubit (dolžinska mera)

Kubit je stara dolžinska mera, definirana kot dolžina iztegnjene podlakti od komolca do vrha srednjega prsta. V različnih kulturah je merila od 444 do 529.2 mm. Uporabljala se je predvsem v starem in srednjem veku. V Angliji in na Irskem se še ve ...

Laket

Láket je stara enota za dolžino. Obstaja več takšnih enot. mera za platno, približno 275 cm, arabski laket, približno 49 1/3 cm. mera za tkanine neredko tudi vatel, približno 0.778 m, ki izhaja iz dunajskega vatla 0.77756 m, ali tudi 1.13 m,

Liga (merska enota)

Liga je bila enota za merjenje razdalj, ki se je do nedavnega uporabljala v Evropi in Latinski Ameriki. Uradno se več ne uporablja, pride pa včasih še v poštev v pogovornem jeziku. Njena vrednost je bila različna v raznih krajih in dobah, vendar ...

Meter

Méter je osnovna enota SI za merjenje dolžine, enaka razdalji, ki jo svetloba prepotuje v vakuumu v 1 ⁄ 299.792.458 sekunde. Kot pri ostalih enotah SI skrbi za mednarodno skladnost določanja magnitude metra Mednarodni urad za uteži in mere, ki po ...

Mikrometer

Míkrometer je enota za merjenje dolžine, enaka eni milijoninki metra. V mikrometrih izražamo pojave kot je elektromagnetno sevanje v infrardečem delu spektra. Mikrometrskih velikosti so tudi celice organizmov – tipična bakterijska celica je velik ...

Milimeter

Milimeter je enota za merjenje dolžine, enaka eni tisočinki metra. Milimeter se med drugim večinoma uporablja v strojništvu razen v angloameriških deželah, kjer uporabljajo palec.

Milja

Mílja je ime več enot za merjenje dolžine. Danes ena milja v glavnem pomeni okoli 1609 m na kopnem in 1852 m na morju in v zraku. Za podrobnosti glej spodaj.

Morska milja

mòrska ali návtična mílja je enota za merjenje dolžine. Uporablja se splošno v mornarici, pomorstvu in letalstvu. Mednarodna morska milja je določena natančno kot 1852 m. To določitev so sprejeli leta 1929 na mednarodni izredni hidrografski konfe ...

Nanometer

Nánométer je enota za merjenje dolžine, enaka eni 1 milijardinki metra, tj. 10 -9 m. Valovne dolžine vidne svetlobe, ultravijoličnega sevanja in žarkov gama so navadno izražene v nanometrih. Svetloba prepotuje pot z razdaljo 1 nm v času 3.3 10 -1 ...

Palec

Pálec ali cóla je ime več enot za dolžino. Najpogosteje je mišljen angleški palec ali mednarodni palec, ki je imperialna enota. 1 palec je enak 0.0254 m. Angleški palec v mednarodnem sistemu enot so sprejeli leta 1958. Pred tem sta imeli Združeno ...

Pikometer

Píkometer je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za dolžino, enaka 10 -12 m. Tisočkrat večja enota je nanometer, tisočkrat manjša pa femtometer. Enota ångström, ki ni del mednarodnega sistema enot, je stokrat večja od pikometra.

Vatel

Vátel ali neredko tudi laket je stara enota za dolžino, ki so jo največ uporabljali za merjenja tkanin in je enaka približno 0.778 m ali tudi 1.13 m. Poleg čevlja je vatel najstarejša dolžinska mera. Poznali so jo že Sumerci in kasneje Egipčani. ...

Vršek

Vŕšek ali tudi zastarel izraz veršòk je stara ruska enota za dolžino. Enota je enaka 1/16 aršina ali 0.04445 m. Vršek se včasih v ruščini nanaša tudi na palec.

Abamper

Abamper je osnovna enota za merjenje električnega toka v CGS sistemu enot. Imenujejo ga tudi biot. Ime ima po francoskem fiziku, astronomu in matematiku Jean-Baptist Biotu. 1 abamper je enak 10 A v sistemu SI.

Gaussova ukrivljenost ploskve

Gaussova ukrívljenost v določeni točki na ploskvi je v diferencialni geometriji produkt glavnih ukrivljenosti κ 1 in κ 2 v tej točki. Ta vrsta ukrivljenosti se imenuje tudi notranja ukrivljenost, ker je njena vrednost odvisna samo od načina merje ...

Glavna ukrivljenost

Glavna ukrivljenost diferencialni geometriji v določeni točki so lastne vrednosti operatorja oblike v tej točki. Glavna ukrivljenost meri upogib ploskve v tej točki v različnih smereh.

Srednja ukrivljenost

Srednja ukrivljenost ploskve S je zunanje merilo za določanje ukrivljenosti. Izraz prihaja iz diferencialne geometrije, ki lokalno določa ukrivljenost vložitev ploskve v neki prostor, kot je na primer v evklidski prostor. Pojem je vpeljala franco ...

Brezrazsežna količina

Brezrazséžna količína je količina, ki opisuje nek fizikalni sestav in nima enot oziroma ima enoto 1. Takšna količina, oziroma število, je običajno določena kot zmnožek več količin z enotami, tako da se enote izničijo. Na primer:" Vsako deseto jab ...

Geometrični albedo

Geometrični albedo nebesnega telesa je razmerje med svetlostjo nebesnega telesa pri ničelnem faznem kotu in svetlostjo difuzno sipane svetlobe na idealno beli ravni površini iste velikosti in na isti oddaljenosti od izvora. Geometrični albedo ime ...

Mohsova trdotna lestvica

Mohsovo trdòtno léstvico je leta 1812 sestavil nemški geolog in mineralog Friedrich Mohs za merjenje trdote mineralov in umetnih snovi. Sestavil jo je s pomočjo vrste razpoložljivih mineralov, od katerih vsak poznejši razi prejšnjega. Lestvica ni ...

Razmerje moč/teža

Razmerje moč/teža, ponekod tudi specifična moč, je termin, ki se uporablja za primerjavo različnih vrst motorjev in njihovih sposobnosti. Z njimi lahko opišemo sposobnost vozil, ki jih motor poganja.

Razmerje potisk/teža

Razmerje potisk/teža je razmerje med potiskom in težo raketnega, reaktivnega ali propelerskega motorja, ki nam pove zmogljivosti in sposobnosti motorja oziroma vozila, ki ga poganja.

Reynoldsovo število

Reynoldsovo števílo je brezrazsežno število, s katerim se v mehaniki tekočin označi tok tekočin. Določeno je kot razmerje, pri katerem v števcu nastopa zmnožek značilne dolžine v prečnem prerezu l, gostota tekočine ρ in povprečna hitrost gibanja ...

Specifična poraba goriva

Specifična poraba goriva je razmerje med porabo goriva in močjo, ki jo motor proizvede. Uporablja se za merjenje učinkovitosti motorja. Ameriška oznaka BSFC ali samo SFC se uporablja za motorje, ki proizvajajo moč na gredi. Zgledi takih motorjev ...

Webrovo število

Webrovo števílo je v mehaniki tekočin brezrazsežna količina, ki je pogosto uporabna pri analizi toka tekočin, kjer se prepletata dva različna tokova, še posebej pri večfaznih tokovih z močno ukrivljenimi površinami. Lahko si jo mislimo kot mero z ...

Atiški talent

Atiški talent, poznan tudi kot atenski ali grški talent, antična enota mase, enaka 26 kg, ali enota vrednosti, enaka vrednosti talenta čistega srebra. Izvirni talent je bil določen z maso vode, ki je potrebna, da se napolni amfora z volumnom 39 L ...

Gram

Grám je izpeljana enota SI za maso. Prvotno je bil gram definiran kot "absolutna masa volumna čiste vode enakega kubu stotine metra pri temperaturi talečega ledu." pozneje pri 4 °C, temperaturi največje gostote vode. Gram je sedaj definiran kot e ...

Gran

Gran je merska enota za maso, ki se uporablja pri določanju teže krogle pri nabojih. 1 grain ustreza 0.06479891 grama in ima kratico gr. Po navadi pa se, predvsem v zadnjem času, uporabljata obe merski enoti, pri čemer je ena od obeh enot na škat ...

Kilogram

Kilográm je osnovna enota SI mase, ki je bila do 20. maja 2019 enaka masi prakilograma, izdelanega iz zlitine platine in iridija, shranjenega v Mednarodnem uradu za uteži in mere v Sevresu pri Parizu. Je edina osnovna enota s predpono kilo in zad ...

Pud

Púd je stara ruska enota za maso. Enota je enaka 40 staroruskih funtov ali 16.380481633991 kg. Uporabljali so jo v Rusiji, Belorusiji in Ukrajini. Pud je prvič omenjen v listinah iz 12. stoletja, še posebej v listinah kneza Vsevoloda Mstislaviča ...

Sončeva masa

Sónčeva mása je v astronomiji in astrofiziki enota za maso, ki se uporablja za izražanje in računanje mase galaksij, zvezd, planetov in drugih velikih nebesnih teles. Enaka je masi Sonca. Njena vrednost v enotah SI in znak sta: m ⊙ = 1.988 55 ± 0 ...

Metrična tona

Tóna je fizikalna enota za maso, enaka 1000 kilogramov. Po mednarodnem sistemu enot je pravilno ime za to enoto megagram, vendar se to ime uporablja izredno redko, običajno v tehniki, pa še to le v primerih, kjer se pričakuje popolna skladnost s ...

Čevelj-lambert

Čevelj-lambert je enota za merjenje svetlosti v ameriškem merskem sistemu. V sistemu SI se za merjenje svetlosti uporablja enota kandela na kvadratni meter. Enota se uporablja v glavnem v Združenih državah Amerike. Enota se imenuje po nemškem mat ...

Atmosfera (enota)

Za druge pomene glejte atmosfera. Atmosfêra je starejša enota za tlak, ki ni v sistemu SI, njena približna vrednost je 1 bar. Poznamo dve različici: Fizikalna atmosfera je definirana kot atmosferski tlak na nivoju morske gladine in enaka tlaku 76 ...

Bar (enota)

Bár je v fiziki in mehaniki enota za merjenje tlaka ali napetosti. 1 bar = 100.000 Pa = 10 5 Pa = 1.000 milibarov V meteorologiji se je za navajanje vrednosti zračnega tlaka pogosto uporabljala tudi tisočkrat manjša enota milibar.

Barn

Barn je enota za površino in ne spada med SI enote. 1 barn je enak 10 −28 m². Enota se uporablja v jedrski fiziki, med drugim za izražavo efektivne površine jeder pri obravnavi sipanja delcev na jedrih atomov. Klasičen tovrstni eksperiment je Rut ...

Debye (enota)

Debye je enota za električni dipolni moment izven mednarodnega sistema enot, ki pa ponekod ostaja v rabi navajanja električnih dipolnih momentov molekul. Z enotami SI jo izrazimo: 1 debye = 3.3336 10 -30 As m. Enota je sicer definirana v sistemu ...

Eotvos (enota)

Eotvos je zastarela enota za gradient težnega pospeška v vodoravni smeri v sistemu enot CGS. Imenuje se po madžarskem fiziku Lorándu Eötvösu 1848–1919, ki je bil začetnik raziskav težnosti.

Frakelj

Za slovenskega domobranca glejte Franc Frakelj. Frakelj je prostorninska mera in steklenica. 1 frakelj = 1/8 litra = 0.125 litra; steklenica za pijačo, predvsem žgane pijače.

Karat

Karat je enota, ki se uporablja na več načinov. Zlato. Delež čistega zlata v zlitini. Danes predstavlja delež čistega zlata v 1000 delih zlitine. Na primer, 700 karatov pomeni, da je v zlitini 70 % čistega zlata. Starejša uporaba je izdelana na e ...

Kayser (enota)

Kayser je zastarela enota za valovno število v sistemu enot CGS. Za sistem SI enota ni sprejemljiva. Imenuje se po nemškem fiziku Heinrichu Gustavu Johannesu Kayserju 1853 – 1940.

Konjska moč

Kònjska móč - KM je skupni naziv več enot za merjenje moči. Na Slovenskem se je večinoma uporabljala nemška definicija, po kateri je ena konjska moč enaka natančno 735.49875 W. Mednarodni sistem enot te enote ne dovoljuje več, kljub vsemu pa osta ...

Liter

Líter je tradicionalna enota za merjenje prostornine, enaka enemu kubičnemu decimetru oziroma tisočini kubičnega metra, kar ustreza kocki s stranicami dolžine enega decimetra. Ni del mednarodnega sistema enot – izpeljana enota SI za prostornino j ...