ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317

Kristalna napaka

Kristalna napaka je neurejenost oziroma praznina v kristalni strukturi. V realnih monokristalih kristalna struktura ni točno takšna, kakršno bi pričakovali na osnovi ustreznih Bravaisovih mrež. Auguste Bravais je leta 1848 pokazal, da iz simetrij ...

Kristalni habit

Kristalni habit je opis značilnih oblik in agregatov, ki jih tvori nek mineral. Habit je pogosto najpomembnejša značilnost za prepoznavanje minerala. Mineralogi uporabljajo za opis habita kristala mnogo izrazov. Nekateri habiti so za določene min ...

Kristalografska točkovna skupina

Kristalografska točkovna skupina je niz simetrijskih operacij, na primer rotacij in zrcaljenj, v katerih ostane pri premiku vsakega atoma kristala na položaj drugega istovrstnega atoma točka, okoli katere poteče operacija, fiksna. To pomeni, da b ...

Kubični kristalni sistem

Kubični ali izomerni kristalni sistem kristalni sistem, v katerem ima osnovna celica obliko kocke. Kocka je ena od najbolj običajnih in najenostavnejših oblik kristalov in mineralov. Kubični kristalni sistem ima tri osnovne različice: primitivno, ...

Millerjevi indeksi

Millerjevi indeksi so sistem zapisa kristalografskih ravnin in smeri v Bravaisovih mrežah. Millerjevi indeksi so niz celih števil, dobljenih z recipročenjem Weissovih parametrov in odpravo ulomkov, če je potrebno. Millerjevi indeksi kristalnih ra ...

Molekulski kristali

Osnovni gradniki molekulskih kristalov so molekule, med katerimi delujejo molekulske vezi. Tako vrsto kristalov najdemo v večini organskih spojin. Primer: Sladkor, halogeni, dušik, kisik, voda, amonijak, ogljikov dioksid, ogljikovodiki, alkoholi.

Monoklinski kristalni sistem

Monoklinski kristalni sistem ali monoklinska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov. Kristalni sistem je opisan s tremi krajevnimi vektori. V monoklinskem sistemu so vektorji različno dolgi in tvorijo pravokotno prizmo, ki ima za osnovno ...

Notacija Strukturbericht

Notacija Strukturbericht je sistematična metoda zapisovanja specifikacij kristalnih struktur. Ime je dobila po časopisu Strukturbericht, v katerem se specifikacije objavljajo. Zapis je sestavljen iz osnovnega simbola, kateremu sledi niz črk in/al ...

Ortorombski kristalni sistem

Ortorombski kristalni sistem ali ortorombska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov oziroma mrežnih točkovnih skupin. Ortorombske kristalne mreže imajo obliko prizme z različno dolgimi stranicami, ki so med seboj pravokotne.

Polimorfizem (kristalografija)

V kristalografiji je polimorfizem sposobnost trdnine, da ima več kot eno kristalno strukturo. Polimorfizem se lahko pojavlja v vsaki kristalinični snovi, vključno s polimeri, minerali in kovinami in je soroden z alotropijo, ki se nanaša na trdne ...

Razkolnost

Razkolnost je nagnjenje kristaliničnih snovi, da se cepijo vzdolž določenih kristalografskih strukturnih ploskev. Relativna šibkost teh ravnin je posledica razporeditve atomov in ionov v kristalu, zaradi katere nastanejo gladke ponavljajoče se ra ...

Schönfliesova notacija

Schönfliesova notacija je ena od dveh notacij, ki se običajno uporabljajo za opis kristalografskih točkovnih grup. Uporablja se predvsem v spektroskopiji. Druga je Hermann-Mauguinova notacija, poznana tudi kot Mednarodna notacija. Schönfliesova n ...

Tetragonalni kristalni sistem

Tetragonalni kristalni sistem ali tetragonalna singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov. Tetragonalne kristalne mreže nastanejo z raztezanjem kubične kristalne mreže vzdolž enega od njenih mrežnih vektorjev, tako da kocka postane pokončna ...

Točkovna grupa

Točkovne grupe lahko obstajajo v evklidskem prostoru katere koli razsežnosti. Diskretne dvorazsežne točkovne grupe ali rozetne grupe se uporabljajo za opis simetrij ornamenta. Trirazsežne točkovne grupe se na široko uporabljajo v kemiji, predvsem ...

Trigonalni kristalni sistem

Trigonalni kristalni sistem ali trigonalna singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov, romboedrična prostorska mreža pa ena od sedmih prostorskih mrež. Oba pojma se pogosto zamenjevata, vendar je med njima nekaj razlik: kristali z romboedrič ...

Triklinski kristalni sistem

Triklinski kristalni sistem ali triklinska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov. Kristalni sistem je opisan s tremi krajevnimi vektorji. V triklinskem kristalnem sistemu so vektorji različno dolgi, koti med njimi pa niso pravi koti. Tr ...

Weissov parameter

Weissov parameter je relativna velikost odseka, ki ga kristalna ploskev odseka na kristalografski osi. Weissove parametre kristalne ploskve se izračuna tako, da se absolutne vrednosti odsekov na kristalografskih oseh deli z vrednostmi enot za pos ...

Weissov zakon cone

Weissov zakon cone v kristalografiji pravi: če mrežni vektor leži na ravnini, mora biti izpolnjen naslednji pogoj: hu + kv +lw = 0. Zakon je dobil ime po njegovem odkritelju, nemškemu mineralogu in kristalografu Christianu Samuelu Weissu 1780-1856.

Denaturacija

Denaturacija je biokemijski proces, med katerim beljakovine ali nukleinske kisline izgubijo svojo sekundarno, terciarno in kvartarno strukturo, ki skupaj predstavljajo njihovo nativno konformacijo, zaradi različnih razlogov, kot so na primer stre ...

Diedrski kot

Diédrski kót je v geometriji kot med dvema ravninama. Diedrski kot med dvema ravninama se lahko predstavlja kot, da se gleda ravnini od strani vzdolž presečne premice. Diedrski kot φ A B {\displaystyle \varphi _{AB}} med dvema ravninama A in B je ...

Levcinska zadrga

Levcínska zadŕga je beljakovinski strukturni motiv, ki ga tvori približno 30 aminokislin dolga vijačnica alfa, v kateri se na vsakem sedmem mestu v nizu aminokislin pojavi levcinski ostanek. Levcinske zadrge v enem polipeptidu interagirajo z zadr ...

Vijačnica-obrat-vijačnica

Vijačnica-obrat-vijačnica je pri beljakovinah ena od vrst strukturnih motivov. Motiv vijačnica-obrat-vijačnica je dolg približno 20 aminokislinskih ostankov, sestavljen je iz dveh kratkih vijačnic alfa, povezanih z obratom beta, ki vsebuje glicin ...

Rastlinstvo

Flora je sistematičen opis celotne sestave rastlin določene regije. Sezname, ki navajajo floro območja, pogosto s ključem in ilustracijami, tudi imenujemo Flora. Izraz flora izhaja iz latinskega imena Flora, rimske boginje cvetja in mladine. Flor ...

Allenovo pravilo

Živali v hladnem podnebju morajo ohraniti čim več energije, kot je le mogoče. Razmerje med nizko površino in količino pripomore k ohranjanju toplote. Živali v toplem podnebju, se hitro pregrejejo, če imajo nizko površino v razmerju do prostornine ...

Hišni molj

Hišni molj oz. suknarski molj je nočni metulj iz družine pravih moljev, znan kot škodljivec, čigar gosenice se prehranjujejo z organskimi vlakni oblačil in preprog, pa tudi s spravljenimi živili v človekovih bivališčih. Živi po vsem svetu. Podobn ...

Sokol selec

Sokol selec je srednje velik sokol s prišiljenimi perutmi in kratkim repom, ki leti izjemno hitro in je v strmoglavem letu najhitrejše živo bitje na Zemlji najvišje izmerjene hitrosti presegajo 320 km/h. Leti z upognjenimi perutnicami in hitro za ...

Adenozin trifosfat

Adenozin-5-trifosfat je večnamenska molekula, uporabljena v celici kot koencim. Pogosto jo imenujemo tudi" molekularna valuta "znotrajceličnega prenosa energije. ATP služi kot vir energije pri različnih procesih. Je eden od končnih produktov foto ...

ATP-sintaza

ATP-sintaza je encim, ki katalizira reakcijo sinteze adenozina trifosfata iz adenozina difosfata in neorganskega fosfata. Je eden izmed najbolj razširjenih in evolucijsko najbolj ohranjenih encimov. Prisoten je v skoraj vseh organizmih. V arhejah ...

Kompleks I

Kompleks I je encim dihalne verige, ki katalizira redoksno reakcijo med NADH in ubikinonom ter sproščeno energijo porablja za črpanje štirih protonov. Je eden izmed največjih respiratornih kompleksov saj je pri sesalcih zgrajen iz skupno 45 poden ...

Kompleks piruvat-dehidrogenaza

Kompleks piruvat-dehidrogenaza je encimski kompleks, prisoten v mitohondrijskem matriksu. Gre za integriran kompleks treh encimov: piruvat-dehidrogenazna komponenta E 1, dihidrolipoil-transacetilaza E 2 in dihidrolipoil-dehidrogenaza E 3. V kompl ...

Mitohondrij

Mitohondrij je membranska struktura oziroma kompartment evcite, ki služi celičnemu dihanju. Sestavni deli mitohondrija so: notranja membrana je nagubana in posledično ima večjo površino zunanja membrana matriks v tem delu so v plazmi matriksa pro ...

Termogenin

Termogenin, razklopitveni protein 1 ali UCP1 je integralni transmembranski protein v notranji membrani mitohondrijev v rjavem maščobnem tkivu. Omogoča nastanek toplote preko netresave termogeneze pri nekaterih sesalcih, predvsem pri mladičih in t ...

Ubikinon

Ubikinón so odkrili leta 1957 v mitohondrijih goveda. Odkril ga je Fred Crane. Njegovo kemično strukturo so identificirali nekaj let pozneje. Človeški ubikinon, imenovan tudi koencím Q10, je kemično 2.3-dimetoksi-5-metil-6-dekaprenil benzokinon. ...

Kleptoplastija

Kleptoplastija ali kleptoplastidija je simbiotični fenomen, pri katerem organizmi plastide alg, s katerimi se prehranjujejo, integrirajo v somatske celice in jih uporabljajo v svojih presnovnih procesih. V danem primeru ne gre za običajno oz. pra ...

Kloroplast

Kloroplast ali klorofilno zrno je celični organel zelenih alg in višjih rastlin. Dolg je 2-8 µm. Pri višjih rastlinah ima obliko zrnc. V njih poteka fotosinteza. Ločimo dve vrsti reakcij v procesu fotosinteze: svetlobne reakcije fotosinteze, temo ...

Kromoplast

Kromoplasti so vrsta plastidov, ki imajo vlogo izgradnje in skladiščenja pigmentov. Nahajajo se v nekaterih rastlinskih celicah in obarvajo dele rastlin, v katerih so prisotni, rumeno, oranžno ali rdeče. Vsebujejo oranžne pigmente karotine, rumen ...

Modrozelene cepljivke

Modrozelene cepljivke ali cianobakterije, tudi modrozelene alge, modrozelene bakterije, cianofiti pogosto tudi uporabljena okrajšava MZC, je deblo bakterij, ki dobijo svojo energijo s pomočjo fotosinteze. Veljajo za najstarejše fotoavtotrofne org ...

Zaviralec nevraminidaze

Zaviralci nevraminidaze so protivirusne učinkovine, ki zavirajo encim nevraminidazo, ki hidrolitično odcepi N-acetilnevraminsko kislino iz oligosaharidov v glikoproteinih, glikolipidih in peptidoglikanu, zaradi česar virus ne more zapustiti okuže ...

Alternativno izrezovanje

Alternativno izrezovanje je biološki proces, pri katerem se eksoni vključijo v mRNK molekulo v različnih kombinacijah. Evkarionti imajo namreč gene zgrajene iz kodirajočih zaporedij, ki ležijo med nekodirajočimi zaporedji. Ko se gen prepiše iz DN ...

Genetski kod

Genetski kod oz. genski kod je skupek pravil, po katerih žive celice informacije, zapisane v genetskem materialu, prevajajo v zaporedje aminokislin, ki gradijo beljakovine. Nukleinske kisline so zgrajene iz zaporedja nukleotidov, ki se razlikujej ...

Gensko prepisovanje pri prokariontih

Gradniki, ki so uporabljeni pri prepisovanju in sestavljajo mRNK so ribonukleozid trifosfati. Sinteza poteka, tako da se ribonukleotidi vežejo na 3-OH skupino zadnjega ribonukleotida rastoče mRNK. Pri tem se odcepita dva fosfata izjema je le prvi ...

Informacijska RNA

Informacijska RNA je oznaka za molekule iz velike družine molekul ribonukleinske kisline, ki prenašajo genetske informacije iz DNA v ribosom, kjer določijo aminokislinsko zaporedje beljakovinskih produktov izražanja genov. Encim RNA-polimeraza ge ...

Interferenca RNA

Interferenca RNA ali RNA-interferenca je biološki postopek, pri katerem se z molekulami RNA nevtralizirajo ciljne molekule mRNA in s tem zavira izražanje genov. V literaturi so se za ta koncept uporabljali še drugi izrazi, vključno z izrazi kosup ...

Operon lac

Operon lac je operon, potreben za prenos in presnovo laktoze v bakteriji Escherichia coli in mnogih drugih enteričnih bakterijah. Čeprav je glukoza najprimernejši vir ogljika za večino bakterij, operon lac omogoča učinkovito presnovo alternativne ...

Feritin

Feritín je globularna beljakovina, sestavljena iz 24 podenot, ki predstavlja v evkariontskih in prokariontskih organizmih poglavitno skladiščno mesto za železo. Železovi ioni so v kompleksu s feritinom v topni in netoksični obliki. Kadar je ferit ...

Holinergično živčevje

Holinergično živčevje ali holinergični sistem je del vegetativnega živčevja, v katerem je v končnih sinapsah živčni prenašalec acetilholin. V širšem smislu holinergični sistem zajema sistem vseh živčnih celic, ki za prenos živčnih impulzov uporab ...

Adenilat-ciklaza

Adenilát-cikláza, tudi adenilílcikláza, je encim s ključno regulacijsko vlogo v skoraj vseh celicah. Je najbolj polifiletski med vsemi znanimi encimi: opisanih je šest razredov, ki vsi katalizirajo isto rekacijo, vendar si pripadajoče genske druž ...

Ciklični AMP

Ciklični adenozinmonofosfat je ciklični nukleotid, ki v telesu nastaja iz molekul ATP-ja. Ima vlogo sekundarnega obveščevalca ter v celici aktivira protein-kinaze.

Sekundarni obveščevalec

Sekundarni obveščevalec, sekundarni prenašalec ali znotrajcelični glasnik je molekula ali ion, ki sodeluje pri prenosu informacije od receptorja na plazemska plazemski membrani v notranjost celice. Hidrofilni hormoni in živčni prenašalci namreč n ...

Folna kislina

Folna kislina in folat sta vodotopni obliki vitamina B 9. Ime izhaja iz latinske besede folium, kar pomeni list. Listnata zelenjava je tudi glavni vir folne kisline v prehrani. Folna kislina je pomembna pri številnih procesih v človeškem organizm ...