ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241

MERS-CoV

Koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, imenovan tudi kamelja gripa ali EMC/2012, je nova vrsta v rodu betakoronavirusov, z enovijačno RNK pozitivne smeri. Prva poročila o virusu, preprosto imenovanem novi koronavirus 2012 ali prepr ...

MMC

MMC lahko kot tričrkovna kratica predstavlja: Multi-Memory Controller, poseben mikročip v igralnih sistemih Nintendo MIDI Machine Control, del MIDI Musical Instrument Digital Interface specifikacije Mobile to mobile convergence, tehnologija za up ...

MS

MS, Ms, mS ali ms je lahko oznaka ali kratica za: EgyptAir - koda IATA Mauricius - mednarodna avtomobilska oznaka Misisipi, ZDA - poštna kratica Murska Sobota, Slovenija - registrska oznaka multipla skleroza, nevrološka bolezen Microsoft, amerišk ...

NASA

National Aeronautics and Space Administration, bolje znana kot NASA, je ameriška vladna agencija odgovorna za ameriški vesoljski program in dolgoročne vesoljske raziskave. Je civilna organizacija, vendar izvaja tudi vojaški vesoljski program. Org ...

RAR

RAR je tričrkovna kratica in pomeni: Radarverfahren Roshal Archive Remote Access Router DSL Modem/ router Revise As Required Revenue Agent Report US IRS Read-After-Read Report of Actual Reimbursements Resource Adapter Archive J2EE Remote Access R ...

Saab

Za proizvajalca avtomobilov glej Saab Automobile Saab sprva Svenska Aeroplan AB, kasneje SAAB in Saab AB je švedski proizvajalec letal in obrambnih sistemov. V letih 1947−1990 je bil tudi starševsko podjetje proizvajalca avtomobilov Saab Automobi ...

SARS

SARS je resna respiratorna bolezen, ki jo povzroča koronavirus. Gre za atipično pljučnico, ki so jo prvič opazili novembra 2002 v kitajski provinci Guangdong. V času do julija 2003 je grozila pandemija; po znanih podatkih se je okužilo 8.096 ljud ...

SEAT

SEAT, S.A. je španski proizvajalec avtomobilov. Sedež podjetja in ena od tovarn je v Martorellu, v bližini Barcelone. Podjetje je leta 1950 ustanovil španski holding Instituto Nacional de Industria. Danes je SEAT podružnica skupine Volkswagen Gro ...

SIS

SIS je tričrkovna kratica za: Kanadska varnostna obveščevalna služba angleško Canadian Security Intelligence Service satelitske informacijske službe angleško Satellite Information Services Special Intelligence Service FBI, ZDA Signals Intelligenc ...

SOS

SOS ¯ {\displaystyle {\overline {\mbox{SOS}}}} je mednarodni Morsejev znak za stisko. Sestavljen je pika črta pika pika; treh kratkih, treh dolgih in treh kratkih znakov, ki v telegrafiji pomenijo različno dolge piske. To je enako kot črke S, O i ...

TED (konference)

Konference z zaščitnim znakom TED so se uveljavile kot kraj živahnih predstavitev poglobljenih misli. Prvo konferenco TED je organiziral arhitekt Richard Saul Wurman s sodelavci v Montereyu v Kaliforniji leta 1984 brez ambicije, da bi to bil traj ...

UAZ

UAZ - Uljanovskij avtomobilnij zavod je ruski proizvajalec avtomobilov, avtobusov, tovornjakov, izvencestnih in vojaških vozil. Tovarna in sedež je v Uljanovsku, Rusija. S proizvodnjo so začeli leta 1941. Med drugo svetovno vojno so proizvajali t ...

WP

WP je dvočrkovna kratica, predvsem za angleške pojme, po navadi v smislu akronima in lahko pomeni okrajšani zapis: Watt-peak okrajšava pisana Wp, izpeljana enota SI za izražanje vršne moči fotovoltaične sončne elektrarne izmerjene v laboratorijsk ...

ZiL

AMO ZiL "Завод имени Лихачёва - Zavod imeni Lihačjova", je ruski proizvajalec avtomobilov, tovornjakov in težke mašinerije. Sedež je v prestolnici Rusije, Moskva. Tovarna je bil ustavoljena leta 1916 kot Автомобильное Московское Общество - AMO. S ...

Slovaroslovje

Slovaroslovje ali leksikologija je veda, ki proučuje besede, njihov pomen, stavčne člene in povezave med besedami, besedne vrste in obravnava celoten leksikon. Prvič se je izraz leksikologija pojavil v 20. letih 19. stoletja, čeprav so se leksiko ...

Eponim

Eponimi leksemi so nastali s povzemanjem imen. To so torej apelativi izvedena iz osebnih imen. Eponimi se pišejo z malo začetnico, in so najpogosteje imena izumov ali odkritij poimenovanih po zaslužnih osebah, obdobjih v umetnosti ali pa lastnost ...

Geselski članek

Geselski članek je članek, ki je besedilo, ki razlaga geslo v slovarju. Sestavljen je iz glave, ki je začetni del geselskega članka in sega do kvalifikatorja, ki določa besedno vrsto; zaglavja, ki so podatki vse od glave pa do podatkov o intonaci ...

Leksikalna kohezija

Leksikalna kohezija tako kot slovnična kohezija skrbi, da so sestavine površinskega besedila med seboj povezane in da je besedilo koherentno, smiselno in bralcu razumljivo. Leksikalna kohezija se deli na 7 kriterijev, in sicer: Popolna ponovna po ...

Leksikalna veriga

Leksikalna veriga je zaporedje med seboj povezanih besed v besedilu, ki so lahko blizu skupaj ali daleč narazen. Spada v področje leksikalne kohezije, s čimer sta se ukvarjala Hasan in Halliday. Leksikalna veriga je neodvisna od slovnične struktu ...

Leksikon

Leksikon je besedni priročnik, v katerem so gesla razvrščena po abecednem vrstnem redu ter pojasnjena. Leksikon je namenjen uporabniku, ki ni strokovnjak, saj na splošno razumljiv način kratko razlaga najpomembnejše pojme iz različnih področij čl ...

Oblikoslovje

Oblikoslôvje ali morfologíja je v jezikoslovna veja, ki proučuje en del slovnične ravnine jezika, to je oblike, ne pa tudi skladnje besed. Oblikoslovje določa vrstne, oblikovne in funkcijske značilnosti besed. Obsega nauk o besednih vrstah, o obl ...

Stvarno lastno ime

Stvarna lastna imena spadajo pod kategorijo lastnih imen. Zaznamujejo posamezne knjige, besedila, kipe in druga umetnostna dela, organizacije, ustanove, podjetja, lokale, nekatera vozila, industrijske znamke ipd. Lahko so enobesedna ali večbesedn ...

Zapisovanje antičnih imen

Pri slovenjenju starogrških in latinskih imen imamo več problemov, ki se kažejo skozi neenotnost pravil za njihovo podomačevanje v Slovenskem pravopisu iz leta 2001. Do različnega prevzemanja antičnih imen prihaja zaradi številnih posebnosti, raz ...

Okrajšava

Okrajšáva je v jezikoslovju vrsta krajšave, pri kateri gre za okrajšano zapisano besedo ali besedno zvezo. Gre za pogostne besede, za katere je okrajšan zapis daljši čas družbeno sprejet. Okrajšave so samo pisne; pri branju se okrajšava praviloma ...

Velika začetnica

Vélika začétnica je vélika črka na začetku besede ali skladenjske enote. V slovenščini uporabljamo veliko začetnico za: začetek večjih naštevalnih enot ; začetek dobesednega navedka Rekel sem mu:" N e hodi tja. "; zaznamovanje začetka povedi B es ...

Wade-Gilesovo prečrkovanje

Wade-Gilesovo prečrkovanje je sistem za zapisovanje kitajščine s črkami latinice. Sistem je bil v uporabi zlasti pred letom 1979, ko ga je začel izpodrivati pinyin. Wade-Gilesovo transkripcijo še zdaj uporabljajo na Tajvanu in v ZDA, kjer jo imen ...

Odplakanje

Odplakanje je v skladnji vrsta elipse ali izpusta, ki se lahko pojavlja v direktnem in indirektnem vprašalnem stavku. Gre za vrsto izbrisa, pri kateri v vprašalnem stavku po izbrisu ostane le vprašalni zaimek oziroma vprašalnica. Odplavljanje se ...

Pavrzeljenje

Pavrzeljenje je eden izmed mehanizmov brisanja oziroma tipov elipse, pri katerem gre za brisanje večine – vendar ne celotne – glagolske zveze v drugem delu povedi; vsaj en del glagolske zveze mora ostati neizbrisan, imenujemo ga ostanek. Pavrzelj ...

Pristavek

Pristavek je desno, nekako polstavčno določilo samostalnika ali samostalniške besedne zveze, s katerim na drug način poimenujemo isto predmetnost Od odnosnice se zapisuje ločeno z vejico. Pristavčna vejica v govoru navadno zaznamuje premor. Lastn ...

Skladenjska podstava

Skladenjska podstava je besedna zveza, katere predmetno in slovničnopomenske sestavine so pretvorljive v tvorjenko. Besedna zveza mora biti pomensko precej splošna in slovnično preprosta. Vsebovati mora samo tiste prvine, ki jih nato vsebuje tvor ...

Vrinjeni stavek

Vrinjeni stavek – tudi vrivek ali s tujko parenteza – je stavek v okviru kake povedi, s katero ni povezan po načelu prisojanja ali določanja, pa tudi ne prirednosti ali sorednosti, ampak je oblikovno sam zase, le v kakšni svobodni zvezi z vsebino ...

Vrzeljenje

Vrzeljenje je tip glagolskega izpusta, kjer so v neprvem sestavniku vezniških zvez glagolske oblike izpuščene oziroma izbrisane, torej se v neprvem sestavniku ne ponovijo. Če sta v stavčni strukturi, kot npr. IZ-G-IZ-in-IZ-G-IZ je imenska zveza, ...

Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju

Prvo katedro za slavistiko na Univerzi na Dunaju je leta 1849 ustanovil Fran Miklošič, ki je bil tudi njen prvi predstojnik. Bil je tudi rektor in 25 let predsednik učiteljske izpitne komisije. V okviru primerjalne slavistike je poučeval Osnove s ...

Mednarodni komite slavistov

Mednarodni komitet slavistov je mednarodna znanstvena organizacija, ki od 2008 povezuje nacionalne komitete slavistov iz slovanskih držav in ostalih držav po svetu. Mednarodni komitet slavistov spada pod UNESCO.

Oddelek za srednjeevropske jezike na univerzi v Bielsko-Biali

Oddelek za srednjeevropske jezike na univerzi v Bielsko-biaŁi je ustanova, kjer potekajo študiji slovanskih jezikov.Na oddelku srednjeevropskih jezikov se študij osredotoča na razvoj in zgodovino jezika,literature in kulture slovanskih narodov. F ...

Slavistična knjižnica

Slavistična knjižnica je zbirka znanstvenih monografij Slavističnega društva Slovenije. Zbirka je začela izhajati v petdesetih letih 20. stoletja. Sledil je večdesetletni premor, spet pa je bila oživljena v letu 2000, zahvaljujoč prizadevanju ted ...

Slavistika in slovenistika na Poljskem

Krožek deluje od 17. decembra 2002, torej odkar je na univerzi v Bielskem nastala slavistika. Glavni cilji krožka so razširitev znanja o slovanskih državah in jezikih, udeležitev v znanstvenih raziskavah, spodbujanje sodelovanja med študenti in s ...

Študentski znanstveni krožek slavistov univerze Bielsko-Biala

Krožek deluje od 17. decembra 2002, torej odkar je na univerzi v Bielsko-Białi nastala slavistika. Krožek zajema naslednja področja: spletne strani, film, kulturo in civilizacijo, prevajalstvo, v oviru rusistike pa kulturo in trenutno dogajanje. ...

Breznaglasnica

Breznaglásnica, naslónka ali klítika je v jezikoslovju beseda ali njena oblika, ki je brez naglasa. Toporišič naslonke razdeli na predslonke in zaslonke oblike. Naglasa ne pišemo na: nekaterih pridevnikih v stalnih besednih zvezah dober dán oblik ...

Človeškost

Človeškost je podspol, ki se kaže v nasprotju med uporabo zaimkov kdo in kaj. To pomeni, da se prva serija zaimkov lahko nanaša na človeka ali na vse" človekoliko ": Kdo pride? Pride Ana, profesorica, škrat, snežak … Druga skupina pa je vezana na ...

Funkcijska beseda

Funkcijske besede so besede, ki pogosto nimajo leksikalnega pomena ali imajo dvoumen pomen in služijo za izražanje slovničnih odnosov z drugimi besedami znotraj stavka ali izražajo odnos oz. razpoloženje govorca. Besede, ki ne spadajo v to skupin ...

Podspol

Podspol živosti se kaže v sklanjanju samostalnikov moškega spola v tožilniku ednine. Po kategoriji živosti imajo samostalniki moškega spola v tožilniku enako obliko kot v rodilniku, torej končnico -a, izjemoma -u Vidim brat a /tat u. Po kategorij ...

Premi govor

Premi govor je vrsta poročanega govora, pri katerem se besedilo prvotnega govora ne spreminja, dodan mu je spremni stavek. Dobesedni navedek je natančen zapis povedanega, izrečenega. V pisavi ga zapišemo med narekovaji. Spremni stavek spremlja do ...

Živost

Živost je v jezikoslovju slovnična lastnost oziroma podspol samostalniških besed moškega spola, ki poimenujejo bitja in ki se kaže v tožilniku ednine; le-ta je enak rodilniku ednine. Po kategoriji živosti se sklanjajo samostalniki moškega spola v ...

Onikanje

Oníkanje je raba oblike tretje osebe množine moškega spola v govoru s spoštovano osebo, npr." Kako se počutijo, gospa? ". Danes je tak način ogovarjanja že skoraj čisto iz rabe, do nedavnega pa je bilo onikanje v redni uporabi tako v neposrednem ...

Polvikanje

Polvikanje, polovično vikanje ali pogovorno vikanje je vikanje, pri katerem je pomožni glagol v množini, opisni deležnik pa v ednini. Deležnik v povedku sta v ednini in se spreminjata glede na spol ogovorjenega. Polvikanje je značilno zlasti za n ...

Sociolingvistika

Sociolingvistika, tudi družbeno jezikoslovje, je veja jezikoslovja, ki obravnava jezik kot družbeni fenomen. Temelj sociolingvistike je preučevanje strukture jezika v družbenem in kulturnem kontekstu. Sociolingvistika je interdisciplinarna veda, ...

Vikanje

Spoštljivo ogovarjanje v obliki vikanja je primerljivo z drugimi evropskimi jeziki, kar ni presenetljivo, saj naj bi se vikanje sprva pojavilo v francoščini ter se od tam preneslo s trgovanjem, diplomacijo in drugimi jezikovnimi stiki v druge jezike.

Povedek

Povédek je stavčni člen, ki odgovarja na vprašanje Kaj kdo dela oziroma kaj se z nekom godi, torej v stavku izraža dogajanje. V stavku ga označimo s podčrtovanjem z vijugasto črto. Povedek običajno sestoji iz osebne glagolske oblike.

Prilastek

Prilástek je stranski stavčni člen, ki ima v besedni zvezi običajno funkcijo določila samostalniškega jedra. prelepo jutro: prelepo = prilastek, jutro = odnosnica