ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 240

Slani možje

Slani možje so bili odkriti v rudnikih soli v Čehrabadu v severozahodnem Iranu. Do leta 2010 je bilo odkritih šest mož. Večina je umrla med delom v rudniku v podorih rudniških galerij. Glava in leva noga Slanega moža 1 je razstavljena v Nacionaln ...

Chauvetova jama

Chauvetova jama je podzemna apnenčasta jama v jugovzhodnem francoskem departmaju Ardèche, imenovana po enem od treh speleologov, Jaen-Marie Chauvetu, ki so v njej 18. decembra 1994 odkrili bogato okrašene jamske poslikave. Poleg tega so bili v ja ...

Prazgodovinska umetnost

V zgodovini umetnosti je prazgodovinska umetnost vsa umetnost proizvedena v času pred odkritjem pisave, v času prazgodovinskih kultur, ki se začnejo nekje v zelo pozni geološki zgodovini in se na splošno nadaljujejo, dokler kultura bodisi ne razv ...

ČIPke

ČIPke ali Iniciativa za ženske s čutom za tehnologijo, znanost in umetnost je iniciativa, ki raziskuje situacijo žensk v znanstveno tehničnem kontekstu in intermedijski umetnosti. Za skupnost ČIPke skrbita Saša Spačal in Ida Hiršenfelder. ČIPke d ...

Društvo slovenskih učiteljic

Društvo slovenskih učiteljic je bilo ustanovljeno 1898 in je bilo prvo borbeno žensko društvo v Sloveniji. Namen društva je bil zastopati koristi učiteljic in braniti njihove pravice. Dosledno idejnemu programu je bil prvi javni korak izraz ene i ...

Kolo jugoslovanskih sester

Kolo jugoslovanskih sester je bilo leta 1921 ustanovljeno kot dobrodelno društvo v Ljubljani. Sedež je imelo v Ljubljani, delovalo pa je v številnih drugih slovenskih krajih. Društvo je imelo narodnoobrambni značaj, dajalo je materialno in moraln ...

Splošno slovensko žensko društvo

Splošno slovensko žensko društvo je prvo slovensko feministično društvo. Ustanovljeno je bilo 6. julija 1901. Bilo je namenjeno vsem Slovenkam, ne glede na stan oziroma poklic. Sedež je imelo v Ljubljani, delovalo pa je za dobrobit vseh Slovenk. ...

Vstajniške socialne delavke

Vstajniške socialne delavke so feministična izključno ženska/women-only skupina, ustanovljena med Prvo vseslovensko splošno vstajo leta 2012. V času delovanja je zavzemala javni prostor s temami, ki bi drugače ostale spregledane. Združevale so fe ...

Ivan Vitez

Ivan Vitez iz Sredne je bil madžarski nadškof Esztergoma, pomemben humanist, diplomat, latinist, matematik, astrolog in astronom, * okoli 1408, † 8. avgust 1472.

Papež Julij II.

Papež Julij II., italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof, kardinal in papež, * 5. december 1443, Albissola, ; † 21. februar 1513, Rim. Papež je bil med letoma 1503 in 1513.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je eden izmed 21-ih oddelkov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je mogoče študirati angleški jezik in književnost za delovanje na nepedagoškem in pedagoškem področju.

Beseda leta

Beseda leta je beseda, ki je značilno zaznamovala tekoče leto. Letno jo izbirajo določene ustanove v nekaterih državah. V Sloveniji je izbor besede na pobudo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prvič potekal leta 2016. Besede leta ...

Kratica

Kratíca je ustaljena okrajšava večbesednih imen, običajno iz začetnih črk. Pišemo jo brez krajšavnih pik, torej ZDA in ne Z.D.A. Skupaj s formulami, okrajšavami in simboli sodi med krajšave. Posebna kategorija so črkovalne kratice, ki jih v naspr ...

Union List of Artist Names

Union List of Artist Names je spletna podatkovna zbirka, ki uporablja kontrolirani slovar in vsebuje imena in druge informacije o umetnikih. Imena v ULAN-u lahko vsebujejo rojstna imena in priimke, psevdonime, imena v različnih jezikih in imena, ...

Arhaizem

Arhaizem je jezikovni element starejše dobe v novejšem, sodobnem jeziku. Kadar govorimo o besedah, jih imenujemo tudi starinske besede. Lahko pa gre le za določen pomen besede, ki je starinski, za besedno zvezo ali drug jezikovni element. Za arha ...

Besedna zveza

Besedna zveza je zveza dveh ali več besed, ki sta med seboj slovnično povezani. Povezava med besedami v besedni zvezi je odvisnostna ali logična. Glede na medsebojno razmerje sestavin so treh vrst: podredne besedne zveze – ena izmed vsaj dveh bes ...

Manjšalnica

Manjšálnica ali pomanjševálnica je v jezikoslovju beseda, ki izraža pomanjšanje. Slovenščina je nasploh izrazito morfemski jezik in tudi manjšalnice se povečini tvorijo morfemsko. Neredko ima ista beseda več manjšalnic. Za tvorbo manjšalnic se up ...

Neologizem

Neologizem ali besedna novota je beseda ali besedna zveza, ki še v jeziku ni splošno uveljavljena. Za neologizem imamo jezikovno prvino do takrat, dokler se ohrani občutek, da je nova oziroma dokler se nanjo ne navadimo. Neologizmi nastajajo kot ...

Nepolnopomenska beseda

Nepolnopomenske besede so besede, ki ne poimenujejo neposredno predmetnosti, ki nas obdaja, marveč označujejo razmerja med deli povedi ali povedmi samimi. Mednje sodijo naslednje besedne vrste: predlog, veznik, členek in medmet. Slednji izražajo ...

Odzadnji slovar

Odzádnji slovár je slovar, ki ima besede abecedno razvrščene od desne strani besede proti levi, tako da so najprej navedene besede, ki se končujejo s črko a, nato tiste, ki se končujejo s črko b, itd. Na enem mestu zbrane besede, ki se končajo na ...

Polnopomenska beseda

Polnopomenske oz. predmetnopomenske besede so tiste, s katerimi poimenujemo sestavine predmetnosti. Te besede označujejo dejansko ali izmišljeno predmetnost, ki nas obdaja. Polnopomenske besede so torej nosilke pomena, tako slovničnega kot leksik ...

Priložnostnica

Prilóžnostnica je v jezikoslovju beseda, ki je priložnostno tvorjena za izrazitev navadno posebne, enkratne vsebine. Razlika z neologizmom je zlasti ta, da je neologizem v neki jezikovni skupnosti že lahko sprejeta beseda, a še občutena kot nova, ...

Besedotvorje

Besedotvorje je tvorjenje in sestava besed ter nauk o tem. Tvorjenke nastajajo po tvorbenem postopku, pri katerem izhajamo iz podstave in ji dodajamo obrazila. Besedotvorje nas uči, kako ustvarjamo besede oziroma kako tvorjenkam določamo podstavo ...

Besedotvorna podstava

Besedotvorna podstava je neobraziljena korenskomorfemska podstava oziroma del tvorjenke, na katerega se razvrščajo obrazila. Ta so lahko predponska, medponska in priponska. Pri medponskih obrazilnih morfemih je besedotvorna podstava najmanj dvo-, ...

Besedotvorna vrsta

Besedotvorne vrste so različni načini, kako v slovenskem jeziku tvorimo nove besede iz že obstoječih. Od besedotvornih vrst je najbolj pogosta izpeljava, pri glagolih tudi sestava, nato pridejo zloženke in na koncu sklopi. Vse vrste so žive. Po J ...

Govorna podstava

Govorna podstava je besedna zveza s skladenjsko zgradbo, ki poimenuje to, kar naj bi pozneje pomenila tvorjenka. Kot besedna zveza ima svojo skladenjsko zgradbo, ki nekaj pomeni. V tem smislu je govorna podstava tudi pomenska podstava bodoče tvor ...

Grafoderivat

Grafoderivat je beseda, ki jo oblikujemo s kombinacijo različnih pisnih znamenj in znakovnih ter slikovnih sredstev. Ker vedno večje število oglaševalcev in širjenje oglaševalskega prostora presegata sprejemalne zmožnosti naslovnikov, se grafoder ...

Izpeljanka

Izpeljanke so vrsta tvorjenk, ki nastane tako, da enodelni besedotvorni podstavi dodamo priponsko ali poponsko obrazilo. Postopek tvorjenja izpeljank se imenuje izpeljevanje. Glede na to, katera sestavina skladenjske podstave se pretvarja v obraz ...

Podstava

Podstáva je del besede ali oblike pred obrazilom, npr. lip- v besedi lipica ali kup- v obliki kupujem. Podstavo dobimo tako, da besedi odvzamemo slovnične lastnosti: pri glagolu dobimo podstavo iz nedoločnika igrati: igra - + -lec > igrálec al ...

Prekrivanka

Prekrivanke so tvorjenke iz dveh ali več besed in jih navadno tvorimo z izraznim prekrivanjem ter hkrati s krnjenjem ene ali dveh oz. obeh samostojnih besed. Nastanejo torej tako, da se podstavne besede, ki so deloma enake, v enakem delu prekrije ...

Sestavljanje

Sestavljanje je ena izmed štirih besedotvornih vrst. Poteka tako, da enodelni podstavi dodamo naglašeno predponsko obrazilo; slovnične značilnosti podstave ostanejo neprizadete, zgubi se le njena začetnost. Natančen algoritem za tvorbo: Bodoči po ...

Sestavljenka

Sestavljenka je tvorjena beseda s predponskim obrazilom, oziroma tvorjenka, katere predponsko obrazilo zamenjuje odvisni del skladenjske podstave. Primer: proti-kandidat. Ločiti jih je treba od tvorjenk iz predložne zveze, npr. pred-naročiti. Nas ...

Sklop

Sklopi so tvorjenke, ki nastajajo iz govorne podstave. Postopek tvorjenja sklopov se imenuje sklapljanje, kjer enote večdelne podstave enostavno sklopimo v novo besedo. Pri tem velja pretvorbena enakost vseh besednih sestavin podstavne besedne zv ...

Tvorjenka

Tvorjenka je beseda, napravljena iz besedotvorne podstave in obrazila, npr. miz ica, pek a, nad učitelj, živin o zdravnik, topl o krv en, razbiti se, nato. Tvorjenke so lahko vseh besednih vrst: samostalniki, pridevniki, glagoli, prislovi. Besedo ...

Tvorjenke v Slovnici štirih

Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel in Jakob Šolar so v Slovenski slovnici besedotvorje pod poimenovanjem tvorba besedi obravnavali v treh poglavjih: Besedno gradivo, v katerem so opredelili predmet besedotvorja in uvedli ključne termine, Ob ...

Zloženka

Zloženka je "beseda, narejena z združitvijo dveh ali več polnopomenskih besed, navadno povezanih z veznim samoglasnikom." Jože Toporišič v Slovenski slovnici glede na podstavo in obrazila loči štiri besedotvorne vrste. Toporišič 2004, 156 Ena ob ...

Stalna besedna zveza

Stalna besedna zveza, frazeologem ali frazem je pomenska večbesedna enota, ki ima pomen različen od pomena posameznih besednih enot. Vsaj ena sestavina je rabljena metaforično in pomena stalne besedne zveze se lahko naučimo iz vsakdanjega govora ...

Ukanje (jezikoslovje)

Úkanje je jezikovni pojav, pri katerem zaradi napetega izgovora nenaglašeni o-jevski samoglasniki preidejo v samoglasnik u. Ukanje je v slovenskih narečjih pogosto; gre za stopnjo slabljenja nenaglašenega vokalizma. Glede na lego o-ja se loči več ...

Lematizacija

Lematizacija je bodisi ročni bodisi računalniško podprt postopek določanja osnovne oblike posameznim besedam, ki jih najdemo v besedilu. Osnovno obliko besede imenujemo lema. Pri ocenjevanju uspeha lematizacije se uporablja mera natančnosti, ki j ...

Rudarjenje besedil

Rudarjenje besedil je ena izmed jezikovnih tehnologij, katere namen je iz besedil oz. vhodnih podatkov, kakršnih oblika ni taka, da bi že sama izpostavljala vsebovane informacije, izluščiti uporabne informacije. Običajno so vhodni podatki zapisan ...

Ar

Ar, ar ali AR je lahko: ar enota, enota za površino, velika 100 m² relativna atomska masa A r ar, dvočrkovna koda po ISO 3166-1 za Argentino AR, dvočrkovna koda za Arkansas po standardu ameriške poštne službe ArmaLite, ameriško oborožitveno podje ...

BMW

BMW AG ; je nemška kratica za Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ali prevedeno Bavarski motorni obrat delniška družba in je del koncerna BMW Group. BMW je globalno podjetje s sedežem v Münchnu, Nemčija. Izdelujejo avtomobile in motocikle ...

BSA

BSA je tričrkovna kratica in ima več pomenov. Boy Scouts of America BSA, ameriška mladinska organizacija. Business Software Alliance BSA, gospodarska zveza, predstavnica največjih svetovnih izdelovalcev programske opreme. Birmingham Small Arms Co ...

BYD Auto

BYD Auto Co., Ltd. je kitajski proizvajalec avtomobilov in avtobusov. Sedež podetja je v Šenženu v provinci Guangdong. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2003, ko je BYD Company prevzel podjetje Tsinchuan Automobile Company.BYD ima 50:50 partnest ...

DAF

DAF Trucks NV je nizozemski proizvajalec tovornjakov. Sedež in glavna tovarna sta v Eindhovnu. DAF je od leta 1996 podružnica od ameriškega PACCAR-ja. Zametki podjetja segajo v leto 1928, ko je Hubert "Hub" van Doorne ustanovil podjetje Commandit ...

FAS

FAS je lahko kratica za: Club Deportivo FAS, salvadorski nogometni klub Zveza ameriških znanstvenikov angleško Federation of American Scientists, neprofitno združenje znanstvenikov, ki so sodelovali pri Projektu Manhattan Sintaza maščobnih kislin ...

FAW Group

FAW Group Corporation je podjetje v lasti kitajske vlade, ki proizvaja motorna vozila. FAW proizvaja avtomobile, avtobuse, lahke in težke tovornjake in avtomobilske komponente. FAW je leta 1958 proizvedel prvi kitajski avtomobil Hong Qi. FAW je p ...

Haribo

Haribo je nemško podjetje žele bombonov, ki ga je Hans Riegel starejši leta 1920 ustanovil v mestu Bonn. Ime podjetja je akronim iz prvih dveh začetnic imena ustanovitelja in mesta ustanovitve. Leta 1922 je Riegel st. izumil sploh prve gumijaste ...

HIV

HIV ali virus humane imunske pomanjkljivosti je povzročitelj aidsa. Spada v družino retrovirusov; njegov genom je namreč zapisan v RNK. Po okužbi vgradi virus svoj genetski kod v gostiteljovo dednino, zato popolna ozdravitev ni mogoča. Aids se ob ...

ICE 3

ICE 3 oz. Intercity-Express 3 je družina hitrih vlakov, ki jih uporablja nemško železniško podjetje Deutsche Bahn - DB. V družini so modeli 403, 406 in 407, ki so znani kot tudi kot ICE 3, ICE 3M in New ICE 3. Siemens je na podlagi ICE 3M/F razvi ...